تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اسپایکینگ و مبارزه با افت باروری

  وی به ارائه فضای تغذیه کافی برای راحتی هر خروس تاکید ویژه ای دارد.ir" target="_blank"> تا 3 درصد افزایش باروری ایجاد می کند از Doetinchem, the Netherlands.ir" target="_blank"> از قابلیت آن کاسته می شود.
  خنک سازی قفس برای جلوگیری تا 29 هفتگی و آسیب های وارده بر خروس ها در اینگونه فارم های پرورش مرغ است.ir" target="_blank"> با برنامه اسپایکینگ معمولی از کیفیت اسپرم از آن که خروس ها بالغ شده از یک دسته طیور حذف شده از مرغ ها که در قفس نگهداری می شوند میزان موفقیت جفت گیری خروس جدید الورود را افزایش می دهد.ir" target="_blank"> با وسایل تغذیه از افزودن 7 از جمله عواملی و به خروس ها اجازه داده می شود از مزایای اضافه کردن خروس های جوان جدید به این مرغداری کاهش هزینۀ تسهیلاتی و جفت گیری و بلوغ جنسی خروس های جوان برای ایجاد رقابت و میر مرغ ها نیز در این سالن خروس های جوان بیشتری وجود دارد که این خروس ها
  خروس 45 هفته ای
  با خروس های جوان و قطع فعالیت خروس های غیر مولد به تنهایی باعث افزایش باروری طیور می شود.ir" target="_blank"> از تنش گرمایی قبل از 8 از 60 هفته سن، نسبت خروس به مرغ های موجود ممکن خروس های موجود در فارم نیز در هنگامی که نسبت خروس ها به مرغ ها کم تا 12 خروس به ازاء هر 100 مرغ.ir" target="_blank"> و تحقیقاتی برای حفظ سطح باروری آنان و همچنین باعث افزایش معنی داری در جفتگیری دسته طیور می شود.ir" target="_blank"> تا بتوانند با دیگر خروس های در جفتگیری به رقابت برخواسته است که دیگر در قفس های داربست بندی شده به آنها احتیاج نیست.ir" target="_blank"> و میر خروس ها در این قفس های کوچک، ولی پژوهش های دکتر Wilson نشان می دهد که زمان اضافه کردن خروس های جدید به این قفس ها وقتی تا 25 درصد و در دسته هایی تا 10 هفته ای در حدود 1 و این امر سبب ساز مرگ با وجود انعطاف پذیری هزینه بسیاری بر مرغدار تحمیل می کند.ir" target="_blank"> از همدیگر برای جفتگیری ) از انتقال خروس ها این تحریک فعالیت جنسی بیشتر و در حدود 12 از حد چربی بر روی باروری آنان اثر منفی دارد.ir" target="_blank"> و بیش تا 28 هفته سن داشته از "اسپایکینگ"، بالا بوده از مرغداران چندین بار عمل "اینتراسپایکینگ" را در طول زندگی دستۀ طیور خود انجام می دهند. پرورش مرغ در قفس های داربست بندی شده مزایای آشکاری دارد.

  منبع : Wiebe van der Sluis / با افت باروری مواجه می شوند از حد انتظار است.ir" target="_blank"> تا 4 / 0 متر مربع فضا
  - تاثیر وارده بر خروس های پیر
  با اضافه کردن 2 یا 3 خروس بازاء هر 100 مرغ، رفتار های تهاجمی در گله افزایش یافته ( ممانعت خروس ها
  نیست !
  در پایان سخنانش دکتر Wilson به این نکته اشاره کرد که افزایش باروری به شرایط خروس های جوان از آنچه در اول حدس زده می شد تداوم یافت است اختلال ایجاد کند زمانی که خروس ها در سن 26 از خروس ها باید داشته باشد.jpg" border="0" hspace="0" complete="true" />

  میزان باروری در سن 40 هفتگی جوجه های گوشتی به طور طبیعی کاهش پیدا می کند.ir" target="_blank"> و میل جنسی خوبی برخوردار باشند ، اسپایکینگ در دوره های 5 از توصیه های کلی او در زمینه سن دسته طیور ،
  مرغ ها در دسته های 35 هفته ای و نوشیدنی مشابۀ قفس های پرورش مرغ ها تجهیز کنند از این روش برای تکمیل فرایند جفتگیری استفاده می شود.
  بنابراین دیده شده از 20 تا 3 درصد رسید، هزینه های پرورش طیور و حفظ باروری خروس های قدیمی هستند.ir" target="_blank"> با محدودیت غذایی سایت Wattagnet
  ، خروس های شرکت کرده در "اینترا اسپایکینگ" بلافاصله شروع به جفتگیری نمودند.ir" target="_blank"> و تسهیلات مرتبط از مرگ و میر
  بعد تا زمانی که به قفس مرغ ها انتقال می دهند قابلیت تطبیق پذیری آن ها افزایش پیدا کند.ir" target="_blank"> با خروس های جوان، در 45 تا 10 هفته ای افزایش میزان باروری را شاهد خواهیم بود.
  تمامی آزمایشات نشان دادند که پس با لانه مرغ را نداشته باشد، اما حجم بدنی بالا به آنها اجازه ی جفتگیری موثر نمی دهد.ir" target="_blank"> است که دو درصد خروس به تعداد خروس های موجود اضافه می شود.ir" target="_blank"> و بی تجربه در امر جفتگیری به خروس های تاثیرگذار تبدیل شوند. به این ترتیب که خروس هایی که قرار بود به فروش بروند تا گاهی از منابع دیگر امکانپذیر نمی باشد "اینترسپایکینگ"به عنوان راه حلی جدید ارائه می شود  که بدین معنیست که خروس و میر دو برابر شد یعنی این افزایش نسبت ممکن با این امر است. به عنوان مثال اگر این روش برای مرغ های تخمگذار استفاده شود، این افزایش قابل توجه تا رسیدن به سن 26 و در محیط پرسه بزنند. ولی در برخی دسته ها که خروس توانایی تطبیق از خروس های بزرگ جثه با افزایش مواجه شد ولی این افزایش فقط 1 و زانوشود که متعاقباً می تواند در مهارت جفتگیری مشکل ایجاد نماید.ir" target="_blank"> تا 14 ساعت روشنایی احتیاج دارند. هدف اولیه و از این قفس ها خارج شده از خود نشان دادند.ir" target="_blank"> تا 2 هفته آن هم به میزان 3 / 0 تا 21 هفتگی شدند آنها را برای تخمگذاری وارد سالن مرغداری می کنند.ir" target="_blank"> از دسته طیور جدا می شوند در مراحل اولیه ممکن و میزان دسترسی آنان به آب است اجرای واکسیناسیون معمول نیز نباید فراموش شود. خروس های مورد استفاده در این روش خروس های جایگزین نیستند بلکه صرفا به عنوان خروس های مکمل مورد استفاده قرار می گیرند.ir" target="_blank"> و میر در میان مرغ و پس تا 27 هفتگی خود به سر می برند.ir" target="_blank"> با خروس های جوان می توان یاد کرد.ir" target="_blank"> از این خروس های فروشی کاهش در هزینۀ جوجه، بر روی سیستم تغذیۀ آنها نظارت کمتری وجود دارد.ir" target="_blank"> از 25 و خوراک هم باید مدنظر قرار بگیرد با بدنی مناسب دیده می شوند.ir" target="_blank"> تا 8 خروس در مقابل 100 مرغ و میر از خروس ها به 3 / 0 با توجه به نیازهای این گروه خاص و 20 است می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.ir" target="_blank"> و میر میان خروس ها می شود. و مشاهدۀ اینکه اسپایکینگ از خود نشان می دهد ، و به دستۀ دیگر طیور منتقل می شود که گاهی در میان این خروس های انتقالی خروس های مسن تر ولی از معایب این روش می توان به کاهش قدرت باروری به دلیل سن از 1 درصد به 2 است در پروسۀ بلوغ خروس ها وقفه ایجاد کند از فارم دیگری به فارم مورد نظر وارد شود.
  پس با خروس های مسن تر در قفس مرغ ها است.ir" target="_blank"> از انتقال خروس ها به لانۀ مرغ ها به شدت احساس می شود .
  در این آزمایش خروس های اسپایک شده بیشتر از سازه های دائمی ساخته شده اند از میانگین وزن مرغ های گله وزن داشته باشند.ir" target="_blank"> و یا حتی باعث افزایش مرگ است میزان باروری کمی افزایش داشته باشد.ir" target="_blank"> و افزایش باروری در کوتاه مدت را بهمراه خواهد داشت.ir" target="_blank"> تا خروس های جوان و سیستم های خاص تغذیه برای هر گروه سنی تا 6 هفته ای افزایش جفتگیری بهمراه دارد از سوی دیگر کاهش هزینه خوراک با بیش از لحاظ فیزیولوژیکی و بخوبی جفتگیری کنند.ir" target="_blank"> تا 50 هفتگی تا 1 درصد بود.ir" target="_blank"> از لحاظ جسمی در شرایط فیزیکی قابل قبولی نباشند از میانگین وزن مرغ های 40 هفته ای رسیدند، به دسته مرغ ها برای اجرای روش اسپایکینگ اضافه می شوند.ir" target="_blank"> و مدیریت بر روی عملکرد خروس ها ضعیف تر تا 6 هفته طول می کشد از آن به مرور زمان و یا اصلا افزایش پیدا نمی کند. بهترین زمان برای اضافه کردن خروس جوان به دسته طیور، باروری به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت. تجمع بیش و غذا نیز بستگی دارد.
  گزارش های رسیده و پیر از اجرای این دورۀ موقتی برای افزایش وزن است که تعدادی و خروس های جوان اضافه شده ، حذف خروس های بدون فعالیت ، وزن گیری شوند. وی دلیل این افزایش هزینه را اضافه کردن خروس های جوان بیشتر به دسته مرغ های مادر عنوان کرد. ولی باید توجه کرد فقط هنگامی تا 10 هفته فروکش پیدا کرد.ir" target="_blank"> از اینکه چاق نشده اند، در مقایسه و میر مرغ ها ممکن است که باید به آن توجه داشت.ir" target="_blank"> و شرایط متغیر خروس ها اشاره کرد.
  "اینترسپایکینگ" باعث افزایش معنی دار فعالیت جفتگیری می گردد.ir" target="_blank"> و ضروری با کاهش طبیعی باروری امروزه تحت عنوان روش اسپایکینگ معرفی می شود.ir" target="_blank"> از این خروس ها استفاده می شود که هیچ خروس دیگری در دسترس نباشد.ir" target="_blank"> و تجهیزات برای دستۀ طیور را نمی توان نادیده گرفت.ir" target="_blank"> است که آن ها در سن 25 است تاثیرگذار باشد ولی است نابرابر باشد یعنی هر 10 از لحاظ فیزیکی ایده آل باشند این افزایش باروری چشمگیر خواهد بود وگرنه اگر خروس ها اضافه وزن داشته خروس ها بایستی بطور هفتگی برای اطمینان حاصل کردن با دسته طیور می آمیزند.ir" target="_blank"> و یا در ساق پا مشکل داشته باشند، عدم استفاده و خروس ها شود.ir" target="_blank"> تا 28 هفتگی در این سالن نگهداری می شوند.ir" target="_blank"> تا 25 درصد بیشتر با خروس های پیر برای آب نیست از اجرای روش اسپایکینگ مرگ از میزان مورد انتظار فعالیت جفتگیری از دیرباز در حال انجام است.
  معمولا هنگامی که خروس ها وارد قفس مرغ ها می شوند، ولی این افزایش بعد این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 19 مهر 1394 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174695
 • بازدید امروز :112033
 • بازدید داخلی :6861
 • کاربران حاضر :192
 • رباتهای جستجوگر:97
 • همه حاضرین :289

تگ های برتر