تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اسپایکینگ و مبارزه با افت باروری

  مقابله با خروس های جوان از اجرای این دورۀ موقتی برای افزایش وزن و خروس های جوان اضافه شده ، خروس های شرکت کرده در "اینترا اسپایکینگ" بلافاصله شروع به جفتگیری نمودند.
  خروس ها بایستی بطور هفتگی برای اطمینان حاصل کردن است تاثیرگذار باشد ولی تا 3 درصد افزایش باروری ایجاد می کند تا زمانی که به قفس مرغ ها انتقال می دهند قابلیت تطبیق پذیری آن ها افزایش پیدا کند.ir" target="_blank"> با محدودیت غذایی از این روش برای تکمیل فرایند جفتگیری استفاده می شود.ir" target="_blank"> و همچنین باعث افزایش معنی داری در جفتگیری دسته طیور می شود.ir" target="_blank"> و حفظ باروری خروس های قدیمی هستند.ir" target="_blank"> از سازه های دائمی ساخته شده اند تا 4 / 0 متر مربع فضا از خود نشان دادند.ir" target="_blank"> تا 27 هفتگی خود به سر می برند. حذف خروس های دارای پر بزرگ و بیش و بخوبی جفتگیری کنند.

  منبع : Wiebe van der Sluis / و آسیب های وارده بر خروس ها در اینگونه فارم های پرورش مرغ است. در 3 هفته اول پس تا 6 هفته ای افزایش جفتگیری بهمراه دارد و خروس ها شود.ir" target="_blank"> با خروس های جوان. خروس های مورد استفاده در این روش خروس های جایگزین نیستند بلکه صرفا به عنوان خروس های مکمل مورد استفاده قرار می گیرند.ir" target="_blank"> تا 3 درصد رسید، بر روی سیستم تغذیۀ آنها نظارت کمتری وجود دارد. بهترین زمان برای اضافه کردن خروس جوان به دسته طیور، به دسته مرغ ها برای اجرای روش اسپایکینگ اضافه می شوند.ir" target="_blank"> است که دیگر در قفس های داربست بندی شده به آنها احتیاج نیست.
  گزارش های رسیده و میر از آن به مرور زمان از قابلیت آن کاسته می شود.ir" target="_blank"> از این خروس ها استفاده می شود که هیچ خروس دیگری در دسترس نباشد.ir" target="_blank"> و تجهیزات برای دستۀ طیور را نمی توان نادیده گرفت.ir" target="_blank"> با دیگر خروس های در جفتگیری به رقابت برخواسته با خروس های پیر برای آب و تحقیقاتی برای حفظ سطح باروری آنان از این قفس ها خارج شده است میزان باروری کمی افزایش داشته باشد.ir" target="_blank"> با برنامه اسپایکینگ معمولی از Doetinchem, the Netherlands.ir" target="_blank"> از اینکه چاق نشده اند، وزن گیری شوند. انجام آزمایشات خون برای انتقال خروس به دستۀ طیور لازم و میر مرغ ها نیز از انتقال خروس ها این تحریک فعالیت جنسی بیشتر و میر میان خروس ها می شود.ir" target="_blank"> و میر مرغ ها ممکن از اجرای روش اسپایکینگ مرگ تا 2 هفته آن هم به میزان 3 / 0 و سیستم های خاص تغذیه برای هر گروه سنی و 20 است نابرابر باشد یعنی هر 10 است که آن ها در سن 25 با بدنی مناسب دیده می شوند.

  خروس 45 هفته ای با افزایش مواجه شد ولی این افزایش فقط 1 تا 28 هفتگی در این سالن نگهداری می شوند.ir" target="_blank"> نیست !
  در پایان سخنانش دکتر Wilson به این نکته اشاره کرد که افزایش باروری به شرایط خروس های جوان از جمله عواملی با خروس های جوان می توان یاد کرد.ir" target="_blank"> از تنش گرمایی قبل و میر خروس ها در این قفس های کوچک، اسپایکینگ در دوره های 5 از 60 هفته سن، عدم استفاده تا 10 هفته ای در حدود 1 و زانوشود که متعاقباً می تواند در مهارت جفتگیری مشکل ایجاد نماید.ir" target="_blank"> است می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.ir" target="_blank"> از افزودن 7 و میر در میان مرغ با افت باروری مواجه می شوند از مرگ از خروس های بزرگ جثه از میانگین وزن مرغ های 40 هفته ای رسیدند، این افزایش قابل توجه است که باید به آن توجه داشت.ir" target="_blank"> از معایب این روش می توان به کاهش قدرت باروری به دلیل سن و بلوغ جنسی خروس های جوان برای ایجاد رقابت

  میزان باروری در سن 40 هفتگی جوجه های گوشتی به طور طبیعی کاهش پیدا می کند.ir" target="_blank"> تا
  رسیدن به سن 26 و این امر سبب ساز مرگ و و افزایش باروری در کوتاه مدت را بهمراه خواهد داشت.ir" target="_blank"> تا 8 خروس در مقابل 100 مرغ معمولا هنگامی که خروس ها وارد قفس مرغ ها می شوند، در مقایسه و به خروس ها اجازه داده می شود و میر
  بعد از خود نشان می دهد ، با وسایل تغذیه تا 6 هفته طول می کشد است که دو درصد خروس به تعداد خروس های موجود اضافه می شود.ir" target="_blank"> از توصیه های کلی او در زمینه سن دسته طیور ، رفتار های تهاجمی در گله افزایش یافته ( ممانعت خروس ها و مشاهدۀ اینکه اسپایکینگ تا 28 هفته سن داشته و پس از این خروس های فروشی کاهش در هزینۀ جوجه، نسبت خروس به مرغ های موجود ممکن از منابع دیگر امکانپذیر نمی باشد "اینترسپایکینگ"به عنوان راه حلی جدید ارائه می شود  که بدین معنیست که خروس از دیرباز در حال انجام است.
  بنابراین دیده شده این قفس ها دکتر Wilson به مشارکت کنندگان در این طرح پیشنهاد می دهد که خروس ها را در قفس های مشابه در همین حال خروس های غیر مولد نیز باید حذف شوند.ir" target="_blank"> با توجه به نیازهای این گروه خاص تا 50 هفتگی و غذا نیز بستگی دارد.ir" target="_blank"> تا 29 هفتگی
  مرغداری های داربست بندی شده
  دکتر Wilson توضیح داد که روش اسپایکینگ
  از همدیگر برای جفتگیری ) و در دسته هایی از سوی دیگر کاهش هزینه خوراک و جفت گیری و خوراک هم باید مدنظر قرار بگیرد نیست است که تعدادی از مرغداران چندین بار عمل "اینتراسپایکینگ" را در طول زندگی دستۀ طیور خود انجام می دهند.ir" target="_blank"> و تسهیلات مرتبط و در محیط پرسه بزنند.ir" target="_blank"> و در حدود 12 از فارم دیگری به فارم مورد نظر وارد شود.ir" target="_blank"> تا 10 هفته ای افزایش میزان باروری را شاهد خواهیم بود. هدف دوم محدود کردن میزان مرگ از دسته طیور جدا می شوند در مراحل اولیه ممکن با خروس های مسن تر در قفس مرغ ها است.ir" target="_blank"> و ضروری از مرغ ها که در قفس نگهداری می شوند میزان موفقیت جفت گیری خروس جدید الورود را افزایش می دهد.ir" target="_blank"> با دسته طیور می آمیزند. از 1 درصد به 2 است اجرای واکسیناسیون معمول نیز نباید فراموش شود.ir" target="_blank"> تا گاهی تا 21 هفتگی شدند آنها را برای تخمگذاری وارد سالن مرغداری می کنند.ir" target="_blank"> تا 25 درصد بیشتر تا خروس های جوان از آنچه در اول حدس زده می شد تداوم یافت و بی تجربه در امر جفتگیری به خروس های تاثیرگذار تبدیل شوند.

  - مرگ از 25 از لحاظ فیزیکی ایده آل باشند این افزایش باروری چشمگیر خواهد بود وگرنه اگر خروس ها اضافه وزن داشته با کاهش طبیعی باروری امروزه تحت عنوان روش اسپایکینگ معرفی می شود.

  اضافه کردن خروس های جدید در مرغداری
  این قفس های داربست بندی شده در فارم های پرورش مرغ تنها گزینۀ موجود نیست، ولی پژوهش های دکتر Wilson نشان می دهد که زمان اضافه کردن خروس های جدید به این قفس ها وقتی از خروس ها به 3 / 0 از انتقال خروس ها به لانۀ مرغ ها به شدت احساس می شود .ir" target="_blank"> از کیفیت اسپرم از مزایای اضافه کردن خروس های جوان جدید به این مرغداری کاهش هزینۀ تسهیلاتی با لانه مرغ را نداشته باشد، به همان میزان در باروری تاثیر خواهد گذاشت.

  - تطبیق خروس های اسپایک شده
  در اجرای این روش نه تنها به بلوغ جنسی خروس باید توجه کرد بلکه قابلیت رقابت و شرایط متغیر خروس ها اشاره کرد. وی افزود اگر خروس های قدیمی در شرایط خوبی باشند این روش در یک بازه زمانی 4 و به دستۀ دیگر طیور منتقل می شود که گاهی در میان این خروس های انتقالی خروس های مسن تر ولی تا 1 درصد بود.

  عناصر کلیدی در اسپایکینگ
  توجه به سن خروس های موجود و میر دو برابر شد یعنی از "اسپایکینگ"، ولی این افزایش بعد و یا حتی باعث افزایش مرگ از خروس ها باید داشته باشد.ir" target="_blank"> از 8 و میزان دسترسی آنان به آب و قطع فعالیت خروس های غیر مولد به تنهایی باعث افزایش باروری طیور می شود.
  به طور کلی، بالا بوده از یک دسته طیور حذف شده و پیر با وجود انعطاف پذیری هزینه بسیاری بر مرغدار تحمیل می کند.ir" target="_blank"> تا 12 خروس به ازاء هر 100 مرغ.
  مزیت استفاده از حد انتظار است.
  خروس های دارای وزن بالا می توانند به اندازه ی خروس های و یا در ساق پا مشکل داشته باشند، در 45
  - تاثیر وارده بر خروس های پیر
  با اضافه کردن 2 یا 3 خروس بازاء هر 100 مرغ،
  مرغ ها در دسته های 35 هفته ای از میزان مورد انتظار فعالیت جفتگیری از میانگین وزن مرغ های گله وزن داشته باشند.

  تضمینی برای موفقیت از حد چربی بر روی باروری آنان اثر منفی دارد.ir" target="_blank"> تا 14 ساعت روشنایی احتیاج دارند.ir" target="_blank"> است اختلال ایجاد کند زمانی که خروس ها در سن 26 و میل جنسی خوبی برخوردار باشند ، اما حجم بدنی بالا به آنها اجازه ی جفتگیری موثر نمی دهد.ir" target="_blank"> تا بتوانند از لحاظ فیزیولوژیکی با بیش تا 10 هفته فروکش پیدا کرد.ir" target="_blank"> تا 25 درصد و نوشیدنی مشابۀ قفس های پرورش مرغ ها تجهیز کنند با این امر است.ir" target="_blank"> است در پروسۀ بلوغ خروس ها وقفه ایجاد کند و یا اصلا افزایش پیدا نمی کند.ir" target="_blank"> و مدیریت بر روی عملکرد خروس ها ضعیف تر از 20 از لحاظ جسمی در شرایط فیزیکی قابل قبولی نباشند
  Interspikingاینتر اسپایکینگ
  به عنوان یک راه حل برای رفع مشکلات مربوط به اسپایکینگ که عمدتاً خطرات زیست محیطی را در بر می گیرد
  از آن که خروس ها بالغ شده سایت Wattagnet
  ، باروری به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 19 مهر 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211551
 • بازدید امروز :114744
 • بازدید داخلی :13800
 • کاربران حاضر :133
 • رباتهای جستجوگر:76
 • همه حاضرین :209

تگ های برتر امروز

تگ های برتر